HOME

KONKURS
19-11-2009 09:34:29

MOJE, TWOJE, NASZE

Wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich zapraszamy do udziału w konkursie na prace pokazujące wspólne działania, kontakty, współpracę środowisk zróżnicowanych religijnie, etnicznie, kulturowo. Konkurs organizujemy w ramach projektów „Doświadczam, poznaję, tworzę” oraz „Dzieci Jednego Boga – dialog przez sztukę” finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miejski Wrocławia.

Czekamy na wasze pomysły!

Adresaci:

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

Termin:

Na prace konkursowe czekamy do 23 grudnia 2009 roku.

Opis konkursu:

Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z całej Polski do udziału w konkursie. Tematy konkursu to:

1.      Co nas łączy a co dzieli? Mniejszości kulturowe (narodowe/wyznaniowe/inne np. subkultury) w mojej miejscowości.

2.      Razem czy obok siebie? Kontakty i współpraca/wspólne działania/projekty mniejszości (narodowych i wyznaniowych) z innymi mniejszościami oraz z większością (narodową i wyznaniową) w Polsce.

3.      Dialog międzykulturowy w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku (wspólne projekty i działania realizowane przez tworzące ją wyznania).

 

 Prace mogą mieć formę:

-         graficzną:

a) prezentacja zawierająca tekst, zdjęcia, nagrania przygotowana w programie Power Point,

b) kolaż graficzny ze zdjęć oraz innych elementów graficznych i tekstu,

c) fotokomiks

      d) ulotka, plakat, wlepka przygotowana za pomocą programów graficznych

-         eseju na podane wyżej tematy

-         reportażu na podane wyżej tematy

-         1 minutowego spotu reklamowego lub krótkiego - max. 7 minutowego spektaklu/dramy/monodramu/happeningu nagranego na płytę CD lub DVD

 

Prace mogą być przygotowywane:

1. W zespołach (cała klasa lub mniejsze grupy, minimum 3 osobowe, w tym osoby z różnych klas). Wówczas nagrody będą przyznawane zespołowo.

2. Indywidualnie

 

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w trakcie wystawy pokonkursowej we Wrocławiu w trakcie wystawy pokonkursowej oraz uroczystej konferencji kończącej projekt, które odbędą się w drugiej połowie stycznia 2010. W trakcie konferencji laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody rzeczowe (albumy, książki, płyty) i dyplomy. Ponadto, na stronie internetowej Fundacji (www.fundacja4wyznan.pl), powstanie specjalna galeria zwycięzców.

 

Prace należy przesyłać pocztą priorytetową do dnia 23 grudnia 2009 roku (decyduje data wpłynięcia pracy do siedziby Fundacji) na adres: Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”, ul. Kazimierza Wlk. 29, 50-077 Wrocław, z dopiskiem „Moje, Twoje, Nasze.”

 

Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opisana następująco:

- tytuł pracy

- imię i nazwisko autora/autorów

- klasę/klasy do której uczęszcza autor/ autorzy/  lub autorka/autorki

- adres korespondencyjny autora (lub jednej osoby z zespołu, który przygotował pracę) lub szkoły (ulica, nr, kod, miejscowość)

- telefon kontaktowy autora lub jednej osoby z zespołu,

- e-mail

 

Do każdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć oświadczenie wypełnione przez rodzica uczestnika (jeśli uczestnik jest niepełnoletni) lub przez uczestnika (w przypadku jego pełnoletności). Jeśli pracę przygotował zespół wymagane jest dołączenie oświadczenia od każdego członka zespołu.

 

Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu.

 

Wstecz

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl